Privacy wet


Persoonlijk woord voorafgaand aan de wettelijk verplichte informatie m.b.t. privacy die volgt:


In mijn beleving spreekt het voor zich, dat ik met de persoonlijke informatie die u mij toevertrouwd, ook vertrouwelijk en respectvol omga.

Per ingang van 25 mei 2018 ben ik verplicht de nieuwe wetgeving m.b.t. privacy toe te passen en u hierover te informeren.

In het kort komt het neer op het volgende:


* Alle persoonlijke gegevens die u mij persoonlijk geeft (rechtmatig verkregen) noteer ik

   handmatig en in uw bijzijn op een daarvoor bestemde behandelkaart.

* Mocht u dat willen dan kunt u te allen tijde deze gegevens inzien (transparantie).

* Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij op uw eigen verzoek en

   in dat geval ook aan u gericht, zodat alleen u zelf uw gegevens kunt delen.

* Om datalekken te voorkomen houd ik geen digitale registers bij van uw gegevens,

   anders dan de  gegevens die ik u toestuur op de factuur, die op verzoek van de

   verzekeringsmaatschappijen digitaal en volledig ingevuld dienen te zijn.


Ik vertrouw op een mooie samenwerking, gebaseerd op respect en vertrouwen!Privacy wet


De Europese Privacywet AVG, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, bepaalt dat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht is naar cliënten, hoe er met hun gegevens wordt omgegaan.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk plicht, vastgelegd in de WBGO.


Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Persoonsgegevens zijn voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, beroep en beoefende sport (om te kunnen inschatten hoe het lichaam wordt belast) en zorgverzekeringsnummer (voor de bij de zorgverzekeraar in te dienen nota).  De contactgegevens zijn verder nodig om, indien nodig, te bellen en/of u te informeren over wijzigingen van mijn diensten, voor de nota, het verzenden van de nota per e-mail en het incidenteel per e-mail verzenden van mijn nieuwsbrief.


Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem maatregelen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

•zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

•er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

•om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•voor het gebruik voor waarneming door collega’s met hetzelfde beroepsgeheim, tijdens mijn afwezigheid.

•voor de financiële administratie. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt hiertoe gebruikt door mij, mijn accountant en de belastingdienst.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Privacy op de zorgnota

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar, t.w.:

•uw naam, adres en woonplaats

•uw geboortedatum

•de datum van de behandeling

•een korte omschrijving van de behandeling: Body Stress Release

•de kosten van het consult

•het verzekeringsnummer

 

Cookies


Deze website maakt bij mijn weten geen gebruik van cookies 

       Een lichaam vrij van stress

is energiek en functioneert optimaal!

   De praktijk bevindt zich in

ondernemershuis

'De Oude Drukkerij'

Tramlaan 5, Steenwijk

BSR wordt door verschillende

ziektekostenverzekeringen

in het aanvullende pakket

geheel of gedeeltelijk vergoed.     


vergoedt uw zorgverzekering

Body Stress Release?

Kijk  hier


Body Stress Release (BSR)

is een milde gezondheidstechniek die gebaseerd is op

de aangeboren kracht van het lichaam

om zichzelf te genezen.


Body Stress Release (BSR)

helpt het lichaam de vastgezette spierspanning los te laten,

met als doel het lichaam terug te leiden naar

een optimale staat van gezondheid.


Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!